Chú Thắng, công suất 18 kwp. Địa chỉ: Gia Lai (2019)