Khách sạn Long Minh, công suất 50 kwp. Địa chỉ: Bình Dương (2019)